ផ្នែក​ជំងឺ​កុមារ​

នៅ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អៀន​ដា ​យើង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ការថែទាំ​សុខភាព​ពិសេស​ដល់​កុមារ​ ​រួម​ជាមួយ​ការថែទាំ​ដែល​លើកកម្ពស់​សុខភាព​របស់​ពួកគេ​សម្រាប់​ពេល​អនាគត​។ ​យើង​ព្យាយាម​ចែករំលែក​ជាមួយ​អ្នក​ក្នុង​ការថែរក្សា​កូន​របស់​អ្នក​តាំងពី​កំណើត​រហូតដល់​វ័យ​ជំទង់​ ដើម្បីឱ្យ​ពួកគេ​អាច​សម្រេចបាន​សក្តានុពល​ពេញលេញ​របស់​ពួក​គេ​។ ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ជំនាញ​ ​ចំណេះដឹង​ ​និង​ការតាំងចិត្ត​ខ្ពស់​របស់​យើង​ ​ដើម្បី​ជួយ​ថែរក្សា​តម្រូវការ​ខាង​រាងកាយ​អារម្មណ៍​ ​និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​កូន​អ្នក​! ​សេវាកម្ម​របស់​យើង​រួម​មាន​ការពិនិត្យ​ ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ​និង​ការព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​កូន​ជាទីស្រឡាញ់​របស់​អ្នក​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


ផ្នែក​ជំងឺ​កុមារ​

ពិនិត្យ ព្យាបាល និង ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទ

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប