សេវា​បញ្ចូន​អ្នកជំងឺ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

ក្នុង​ភាពជាដៃគូ​ជាមួយ​ Cornerstone Asia Health ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​ពង្រីក​សេវា​ព្យាបាល​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ​​របស់​ខ្លួន​ជាពិសេស​ទៅកាន់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ ​និង​ប្រទេស​ដទៃទៀត​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​។ ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​មាន​ការិយាល័យ​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ ​ដែល​គាំទ្រ​លោក​អ្នក​ក្នុង​គ្រប់​វិធី​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ ​ដើម្បី​ធានា​ថា​លោក​អ្នក​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ ​និង​ការគាំទ្រ​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវការ​ ​ដោយ​គ្មាន​ការចំណាយ​បន្ថែម​ ​ឬ​ការគិតប្រាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


សេវា​បញ្ចូន​អ្នកជំងឺ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

សេវា​បញ្ចូន​អ្នកជំងឺ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប