ផ្តល់ជូនការពិនិត្យ និងពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ រាល់សេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖
  • ជំងឺលំបាកមានកូន
  • ជំងឺទូទៅ
ដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យ និងពិគ្រោះនេះសូមធ្វើការទាក់ទងមកតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ 023 233 789 ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបជាមុន។
សំគាល់​៖
  • សូមយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ Passport មកជាមួយ
  • កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះ
  • កម្មវិធីពិនិត្យចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង 7ព្រឹក ដល់ម៉ោង 7យប់
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប