តម្លៃសម្រាល

ដោយធម្មជាតិ​៖ 699$450$
ដោយវះកាត់​៖ 1299$999$

តម្លៃថែទាំផ្ទៃពោះ

ចាប់ពី ១២សប្ដាហ៍​៖ 499$350$
ចាប់ពី ២៥សប្ដាហ៍​៖ 299$210$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពមុនរៀបការ

ស្ត្រី៖ 100$60$
បុរស​៖ 88$50$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពមុនយកបុត្រ

ស្ត្រី៖ 120$70$
បុរស​៖ 90$60$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

ស្ត្រី៖ 93$57$
បុរស​៖ 68$47$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពបេះដូង

កុមារ​៖ 40$30$
មនុស្សពេញវ័យ​៖ 88$70$
មនុស្សចាស់​៖ 168$120$
កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប