ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អរៀនដា យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកពី មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អរៀនដា

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ព័ត៌មានលម្អិត
1 Scrub-Nurse 2 Phnom Penh អានបន្ថែម
2 Microbiology Laboratory 2 Phnom Penh អានបន្ថែម