ព័ត៌មាន​អំពី​គ្លីនិក​

អរៀន​ដា​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក​ ​និង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​...​

អានបន្ថែម

វេជ្ជបណ្ឌិត​ល្បី​ៗ​

យើង​មាន​វេជ្ជបណ្ឌិត​ល្បី​ៗ​ ​និង​ពោរពេញ​ដោយ​បទពិសោធ​ន៏​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​...​

អានបន្ថែម

កម្មវិធី​ពិនិត្យ​

មាន​កម្មវិធី​ពិនិត្យ​សុខភាព​ជាច្រើន​កញ្ចប់​ដែល​ត្រូវ​តាម​ការតម្រូវការ​របស់​អ្នក​...​

អានបន្ថែម

សេវាកម្ម​ ២៤ ម៉ោង​

គ្លីនិក​យើង​បើក​បម្រើ​សេវាកម្ម ២៤ ម៉ោង​ ​និង​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​...​

អានបន្ថែម