តម្លៃសម្រាល

ដោយធម្មជាតិ​៖ 699$ 450$
ដោយវះកាត់​៖ 1299$ 999$

តម្លៃថែទាំផ្ទៃពោះ

ចាប់ពី ១២សប្ដាហ៍​៖ 499$ 350$
ចាប់ពី ២៥សប្ដាហ៍​៖ 299$ 210$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពមុនរៀបការ

ស្ត្រី៖ 100$ 60$
បុរស​៖ 88$ 50$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពមុនយកបុត្រ

ស្ត្រី៖ 120$ 70$
បុរស​៖ 90$ 60$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

ស្ត្រី៖ 93$ 57$
បុរស​៖ 68$ 47$

តម្លៃពិនិត្យសុខភាពបេះដូង

កុមារ​៖ 40$ 30$
មនុស្សពេញវ័យ​៖ 88$ 70$
មនុស្សចាស់​៖ 168$ 120$
កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប